راهنمای کنترل کیفیت بتن
راهنمای کنترل کیفیت بتن

راهنمای کنترل کیفیت بتن

قابل فروش

توضیحات کوتاه

راهنمای کنترل کیفیت بتن

اعضاي کمیته گرد آوري و تدوین
محسن تدین عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا
فریدون رضایی عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا
سید مسعود نصر آزادانی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
زمستان 86

دانلود | Download