مقررات ملی ساختمان مبحث 15
مقررات ملی ساختمان مبحث 15

مقررات ملی ساختمان |مبحث ۱۵

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مبحث پانزدهم درباره ی آسانسور ها و پلکان برقی صحبت مي كند.

فصل اول- کلیات

فصل دوم- آسانسورها

فصل سوم- پلکان برقی و پیاده رو متحرک

پیوست ۱ :اطلاعات و مدارک فنی آسانسور ، پلکان برقی و پیاده رو متحرک

پیوست ۲ :جدول های ابعادی آسانسور

پیوست ۳ : نقشه ها و اطلاعات تکمیلی